HARD SKILLS VE VR

VR je ideální tréninkové prostředí pro zdokonalování hard skills, tedy těch dovedností, které jsou potřebné pro konkrétní profesi v konkrétní firmě.

Lze využít všude tam, kde školení pracovníků probíhá na reálných technologiích, kdy je pro zaškolení nutné přerušení běžného provozu výroby, kdy se mění zaběhnutý výrobní postup a je třeba osvojit si nové postupy, kdy při tréninku na drahém zařízení hrozí riziko jeho poškození.

VR je často využíváno pro oblast bezpečnosti práce. Školením BOZP musí ze zákona projít každý nový pracovník. Tradiční metody školení jsou postaveny na přednášce s promítnutím ilustračních obrázků nebo videí. Pracovníci považují školení za nudnou povinnost, změna vnímání nastává bohužel až v okamžiku, kdy dojde v jejich bezprostředním okolí k pracovnímu úrazu. Řadu rizik si do té doby nepřipouští.

VR školení umožňuje autentický prožitek. Scénář je postaven na reálné situaci, prožití situace bez respektování pravidel BOZP a s dodržením pravidel. Prožitek skutečného zranění má 100% učební efekt a míra dodržování pravidel BOZP se automaticky zvyšuje.

VÝHODY ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ VE VR

Šetří náklady spojené s přerušením výroby
⦁ Šetří náklady na opotřebování zařízení
⦁ Snižuje riziko poškození přístroje/linky
⦁ Zvyšuje efektivitu učebního procesu
⦁ Zvyšuje kompetenci pracovníků
⦁ Zvyšuje jistotu pracovníků v nových náročných postupech
⦁ Nácvikem reálných postupů snižuje riziko selhání v praxi
⦁ Zvyšuje sehranost týmových úkonů
⦁ Umožňuje školení v mateřském jazyce zahraničních pracovníků
⦁ Maximalizuje návratnost investice

JAK TO PROBÍHÁ?

Krok 1

DEFINUJEME OBLAST ŠKOLENÍ

Vaše firma definuje požadavky na oblast školení. My doporučíme nejefektivnější scénář pro danou oblast. V našem týmu jsou lidé se zkušeností z výrobních závodů, manažeři, školitelé a konzultanti s dlouholetou praxí, 3D designéři a vývojáři a všichni jsme nadšení technologií VR a jejími možnostmi.

Krok 2

SPOLU TVOŘÍME OBSAH

Jakmile odsouhlasíme, co je třeba školit a jaký je požadovaný cíl, začneme tvořit obsah. Nejčastěji tvoříme nový scénář a s vámi konzultujeme kroky scénáře tak, aby maximálně odpovídal učebnímu záměru. Vyzkoušené postupy z tradičních metod školení, můžeme do scénáře zapracovat a zvýšit jejich efektivitu propojením s virtuální realitou.

Krok 3

MAXIMALIZUJEME HODNOTU ŠKOLENÍ

Pro vás je důležité, aby školení mělo co největší efekt. Scénář ve VR umožňuje školení pracovníků v jakémkoliv místě, jakmile je scénář hotov, je k použití pro všechna oddělení nebo pobočky, které ho mohou potřebovat. Školení může probíhat v libovolném čase, může ho absolvovat jednotlivec stejně jako tým. Výsledky školení jsou měřitelné. Scénář se dá okamžitě přizpůsobit novým podmínkám a potřebám firmy.

SOFT SKILLS VE VR

Soft skills jsou dovednosti potřebné k vytváření požadovaných sociálních interakcí (prezentace, klientský servis, obchodní komunikace, vyjednávání, mediace, argumentace, přesvědčování, coaching, leadership, krizové řízení). V době zvyšující se automatizace rozhoduje o úspěchu v konkurenčním prostředí právě lidský faktor – dovednosti a kompetence konkrétních pracovníků.

SLABÉ STRÁNKY DOSAVADNÍCH ZPŮSOBŮ ŠKOLENÍ

U dosavadních metod výuky soft skills je obtížné měřit pokrok, efekt školení je posuzován subjektivním hodnocením studenta. Pro firmu není jasné, nakolik je efekt učení využíván v praxi a nelze stanovit návratnost investice.  Pasivní předávání informací bez kontextu jsou učením bez praxe, školení „one size fits all” nejsou příliš účinné už proto, že různí lidé v dané situaci jednají různě.

VR TRÉNINK

⦁ Poskytuje autentickou zkušenost potřebnou pro rozvoj měkkých dovedností
⦁ Ke škálovatelný, měřitelný a cenově dostupný
⦁ Má absolutní učební efekt a okamžitou využitelnost v praxi
⦁ Dovoluje měřit zlepšení trénované dovednosti
⦁ Zvyšuje kompetenci pracovníků
⦁ Je jednoznačnou konkurenční výhodou

VÝHODY TRÉNINKU VE VR

Trénink ve VR poskytuje autentickou zkušenost, člověk je stoprocentně přítomen a má realistické multismyslové vnímání nacvičované situace. Obzvlášť tam, kde byly tradiční metody neúčinné nebo narazily na svoje limity, dokáže virtuální trénink zprostředkovat absolutní učební efekt. Trénink mění nevyhovující návyky a získané dovednosti jsou okamžitě použitelné v praktickém životě. Ve VR můžete trénovat i během COVIDu na dálku. Jediný takovýto projekt v ČR!

JAK TO PROBÍHÁ?

Podle typu trénované dovednosti může trenér volit vhodné prostředí, velikost publika, emoční naladění publika, virtuální publikum klade připravené konkrétní dotazy v reakci na komunikaci klienta, trenér může simulovat rušivé vlivy od zvuků až po selhání techniky.

Zvolené tréninkové prostředí simuluje reálné prostředí absolutně. Klient může využít vše tak, jak bude potřebovat v dané situaci, tedy technická zařízení, počítač, powerpointovou prezentaci, online připojení.

CO KLIENT ZÍSKÁ?

⦁ Jistotu v přípravě i provedení prezentace
⦁ Dovednosti k budování vztahu prostřednictvím efektivní komunikace
⦁ Procvičení technik přesvědčování a zapojení posluchače
⦁ Porozumění, jak doručit sdělení různým typům publika
⦁ Praktické dovednosti pro uzavření obchodu
⦁ Dovednosti pro krizovou komunikaci

PRO KOHO JE VHODNÉ?

Pro všechny kdo potřebují procvičit techniky přesvědčování, argumentace pro specifické situace, mediální vystoupení, chtějí překonat obavy z konkrétního vystoupení a stát se charismatickým řečníkem. Pro všechny příležitosti, kde je třeba zvýšit sebejistotu projevu a kde tradiční způsoby školení narazily na svoje limity.

TECHNICKÝ VÝSTUP

Obrazový záznam vystoupení včetně zpracování technické analýzy dílčích dovedností jako je oční kontakt, pohyb těla, hlasová analýza z hlediska hlasitosti, kadence, použití důrazu.

TRÉNINKY

 • Stress management
 • Job interview
 • Interview for Recruiters
 • Leadership Communication
 • Stress management
 • Job interview
 • Interview for Recruiters
 • Leadership Communication
 • Business Storytelling
 • Media training
 • Coaching

NA ZÁVĚR

Technický rozbor a zpětná vazba zkušeného trenéra umožňuje okamžité zlepšení a opětovné protrénování v konkrétní oblasti. Zkušenosti získané tréninkem ve VR jsou autentické a jejich učební dopad a využitelnost jsou 100%. Díky VR tréninku se eliminuje riziko selhání v praxi, zvyšuje se kompetence pracovníků v oblasti sociálních dovedností a návratnost investice na školení je maximální.