Možnosti financování VR Edu Pack

Těší nás váš zájem o Edu Pack a jsme si vědomi nejčastějšího omezení, se kterým se setkáváme a to je pro některé z vás otázka financování. Proto jsme pro vás připravili následující přehled- stručnou informaci o EduPacku i možnostech financování.

Virtuální realita ve vzdělávání: možnost simulovat procesy a nechat studenty prožít autentické situace činí z virtuální reality čím dál důležitější součást vzdělávacího procesu. Studie potvrzují lepší soustředění studentů i zapamatovatelnost probírané látky. VR využívá prostorové modely a je neocenitelná pro ty, kdo mají problém s představivostí, chápáním jevů makro- i mikrosvěta. VR také umožňuje studentům být v kontaktu s technologiemi, které jsou dnes samozřejmou součástí průmyslových výrob, vědeckých laboratoří, projektových kanceláří, ale jsou i nástroji moderního managementu, psychologie, medicíny nebo sociální péče a zvyšuje tak jejich šance uplatnit se na trhu práce.

Edu Pack v praxi: možností virtuální reality jsou školy nadšené. Oceňují široké využití platformy Neos, variabilitu využívání od nenáročného používání aplikací z dodaného balíčku po programování vlastních aplikací. Samotná technologie, její ovládání, softwarové nebo hardwarové řešení nejsou pro školy problém, jedinou překážku vidí některé školy ve financování.

Financování: prošli jsme pro vás aktuální možnosti zdrojů financování na VR Edu Pack

Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ
Ve výzvě je připraveno 669 556 300 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území aglomerací vymezených ve schválených IPRÚ Českých Budějovic, Karlových Varů, Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlína.

Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI
Ve výzvě je připraveno 3 032 947 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy.

V těchto výzvách ( 66 a 67) bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
Výzva je cílena na území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Podpora je určena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Jedná se tedy o podporu výstavby či modernizace odborných učeben (technických dílen, laboratoří chemie, oborné učebny fyziky, odborné učebny informatiky, multimediální jazykové učebny apod.) a součástí projektů může být zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, zajištění bezbariérovosti celé školy, modernizace či vybudování školního poradenského pracoviště a na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality je prostřednictvím projektu umožněn vznik nových kmenových učeben s ohledem na prokázanou demografickou potřebnost či za účelem snižování počtu žáků ve třídě.
Předložené projekty musí být v souladu s Místními akčními plány vzdělávání (MAP) a musí zajistit rovný přístup žáků ke vzdělávání.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY (MAP)
Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. V praxi jde o to, že místní akční plán vypisuje místní úřad, který vychází vstříc konkrétním potřebám, specielně vybavení škol HW a SW je obecně podporováno.

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY (KAP)
Finanční podpora směřuje na SŠ i ZŠ na :
Digitální kompetence
Podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
Podporu polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
Rozšíření kapacit učeben

Jsme připravení vám pomoct. V případě zájmu o bližší informace o EduPacku a možnostech financování nás kontaktujte zde.